Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Η Γερμανία για 700 απολυμένους πέτυχε και πήρε από το ΕΤΠ 4,3 εκ ευρώ η Ελλάδα με 700 χιλιάδες ανέργους τι διάολο κάνει....?ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Βάσει του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1] επιτρέπεται η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) μέσω ενός μηχανισμού ευελιξίας, στο πλαίσιο του μέγιστου ετήσιου ποσού των 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, πέραν και επιπλέον των σχετικών κονδυλίων του δημοσιονομικού πλαισίου.
Οι κανόνες που εφαρμόζονται για τις συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση[2].
Στις 9 Φεβρουαρίου 2011 η Γερμανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2011/003 DE/ αυτοκινητοβημιοχανία Arnsberg και Düsseldorf αυτοκίνηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, αφού σημειώθηκαν απολύσεις σε πέντε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 29 της NACE αναθ. 2 (Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων)[3], στην περιφέρεια NUTS II του Arnsberg (DEA5) Düsseldorf (DEA1) στη Γερμανία.
Η Επιτροπή, αφού εξέτασε διεξοδικά αυτή την αίτηση, κατέληξε στο συμπέρασμα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, ότι πληρούνται οι όροι για χρηματοδοτική συνεισφορά με βάση τον εν λόγω κανονισμό.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ THΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ
Βασικά στοιχεία:

Αριθ. αναφοράς ΕΤΠ
EGF/2011/003
Κράτος μέλος
Γερμανία
Άρθρο 2
β)
Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις
5
Περιφέρειες NUTS II
Arnsberg (DEA5)
Düsseldorf (DEA1)
Κλάδος NACE αναθ. 2
29 («Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων»)
Περίοδος αναφοράς
1.3.2010 – 1.12.2010
Ημερομηνία έναρξης παροχής των εξατομικευμένων υπηρεσιών
1.3.2010
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης
9.2.2011
Απολύσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
778
Απολυμένοι εργαζόμενοι για τους οποίους ζητείται ενίσχυση
778
Δαπάνες για τις εξατομικευμένες υπηρεσίες (σε ευρώ)
6 389 028
Δαπάνες για τη χρήση του ΕΤΠ[4] (σε ευρώ)

300 000
Δαπάνες για τη χρήση του ΕΤΠ (%)
4,48
Συνολικός προϋπολογισμός (σε ευρώ)
6 689 028
Συνεισφορά του ΕΤΠ (65 %) σε ευρώ
4 347 868
1.                       Η αίτηση υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 9 Φεβρουαρίου 2011 και συμπληρώθηκε με πρόσθετα στοιχεία στις 28 Απριλίου 2011.
2.                       Η αίτηση ικανοποιεί τους όρους κινητοποίησης του ΕΤΠ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, και υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας των 10 εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.
Σύνδεση των απολύσεων με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης ή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης
3.                       Προκειμένου να καθοριστεί η σχέση μεταξύ των απολύσεων και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η Γερμανία[5] υποστηρίζει ότι, ως συνέπεια της κρίσης, η ζήτηση για νέα μηχανοκίνητα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μειώθηκε κατά 5,6% το 2009 σε σύγκριση με το 2008 και κατά 13,3% σε σύγκριση με το 2007, δηλαδή το έτος πριν από την κρίση. Η ΕΕ παρακολούθησε την τάση που σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου η ζήτηση νέων αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 5,6% το 2009 σε σύγκριση με το 2008. Οι κατασκευαστές των μηχανοκίνητων οχημάτων, αντιμέτωποι με αυτή την πτώση της ζήτησης, μείωσαν την παραγωγή τους ακόμα πιο δραστικά. Το 2009 η παραγωγή αυτοκινήτων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 17% σε σύγκριση με το 2008 και κατά 23% σε σύγκριση με το 2007.
Αυτή η πτωτική τάση συνεχίστηκε το 2010. Η παραγωγή μηχανοκίνητων οχημάτων στην ΕΕ κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2010 ήταν 14% χαμηλότερη από εκείνη της ίδιας περιόδου το 2008. Δεδομένου ότι η Γερμανία είναι η χώρα με την μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στην ΕΕ, η κρίση είχε σοβαρές συνέπειες στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το 2009 η παραγωγή αυτοκινήτων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 13,8 % σε σύγκριση με το 2008 και κατά 16,1 % σε σύγκριση με το 2007. Οι προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας επηρεάστηκαν ακόμα πιο σοβαρά σε σχέση με τους βασικούς κατασκευαστές. Το 2009 ο κύκλος εργασιών των κατασκευαστών αυτοκινήτων στη Γερμανία μειώθηκε κατά 20% σε σύγκριση με το 2008, ενώ για τους προμηθευτές των κατασκευαστών αυτών, η μείωση για την ίδια περίοδο ήταν 26%. Οι απολύσεις που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση αφορούν συγκεκριμένα απολύσεις από τους προμηθευτές.
Αποδείξεις για τον αριθμό των απολύσεων και συμμόρφωση με τα κριτήρια του άρθρου 2 στοιχείο β)
4.                       Η Γερμανία υπέβαλε την αίτηση αυτή δυνάμει των κριτηρίων παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, σύμφωνα με τα οποία απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός εννέα μηνών, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο NACE Ανάθ. 2 σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II σε ένα κράτος μέλος.
5.                       Στην αίτηση αναφέρονται 778 απολύσεις στον κλάδο 29 της NACE αναθ. 2 («Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων»)[6] στις περιφέρειες Arnsberg (DEA5) και Düsseldorf (DEA1), επιπέδου NUTS II, κατά την περίοδο αναφοράς των εννέα μηνών, από την 1η Μαρτίου 2010 έως την 1η Δεκεμβρίου 2010. Όλες αυτές οι απολύσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.
Εξήγηση της απρόβλεπτης φύσης των απολύσεων αυτών
6.                       Οι γερμανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι προμηθευτές βρίσκονται υπό πίεση εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων για να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Η ξαφνική και δραματική κρίση που αφορά τη μείωση της ζήτησης για τα μηχανοκίνητα οχήματα το 2009, η οποία δεν θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί, οδήγησε σε σημαντική μείωση της χρήσης της παραγωγικής ικανότητας καθώς και στη σημαντική πτώση των εσόδων για τους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ως εκ τούτου, ένας σημαντικός αριθμός προμηθευτών χρεοκόπησε, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να μειώσουν δραστικά την παραγωγική τους ικανότητα, με συνακόλουθη τη μείωση προσωπικού. Τρεις επιχειρήσεις που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση πτώχευσαν και δύο άλλες έπρεπε να απολύσουν εργαζομένους, προκειμένου να μειώσουν το κόστος τους.
Ταυτοποίηση των επιχειρήσεων που προέβησαν σε απολύσεις και των εργαζομένων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση
7.                       Η αίτηση αφορά 778 απολυμένους εκ των οποίων όλοι δικαιούνται υποστήριξη στις ακόλουθες πέντε επιχειρήσεις:
Επιχειρήσεις και αριθμός απολυμένων
Pampus Automotive GmbH & CO. KG, Arnsberg
374
Wiederholt GmbH, Arnsberg
124
Continental Automotive GmbH Dortmund, Arnsberg
45
Tedrive Steering GmbH, Düsseldorf
224
Leopold Kostal GmbH, Arnsberg
11


Σύνολο επιχειρήσεων: 5
Σύνολο απολύσεων: 778

8.                       Η κατανομή των εργαζομένων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση έχει ως εξής:
Κατηγορία
Αριθμός
Ποσοστό
Ανδρες
709
91,1
Γυναίκες
69
8,9
Πολίτες της ΕΕ
700
90,0
Πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ
78
10,0
Ηλικίας 15-24 ετών
19
2,4
Ηλικίας 25-54 ετών
587
75,4
Ηλικίας 55-64 ετών
172
22,1
> 64 ετών
0
0,0
9.                       Στις ανωτέρω κατηγορίες υπάρχουν 136 εργαζόμενοι (17,5 %) με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή με αναπηρία.

10.                   Όσον αφορά τις επαγγελματικές κατηγορίες, η κατανομή έχει ως εξής:
Κατηγορία
Αριθμός
Ποσοστό
Επαγγελματίες
17
2,2
Τεχνικοί και λοιποί επαγγελματίες ενδιάμεσης βαθμίδας.
117
15,0
Υπάλληλοι γραφείου
35
4,5
Εργαζόμενοι παροχής υπηρεσιών και εργαζόμενοι καταστήματος και προώθησης πωλήσεων.
4
0,5
Βιοτέχνες και εργάτες σε βιοτεχνικά επαγγέλματα
171
22,0
Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών και εργάτες συναρμολόγησης
346
44,5
Στοιχειώδη επαγγέλματα
88
11,3
11.                   Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, η Γερμανία διαβεβαίωσε ότι εφαρμόστηκε πολιτική ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και ότι τηρήθηκε η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, πράγμα που θα εξακολουθήσει να γίνεται και κατά τα διάφορα στάδια της παρέμβασης του ΕΤΠ, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στο εν λόγω Ταμείο.
Περιγραφή της θιγόμενης περιοχής και των αρχών και ενδιαφερόμενων παραγόντων της
12.                   Η περιοχή που πλήττεται κυρίως από τις απολύσεις είναι το ομόσπονδο κράτος της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, ιδίως οι διοικητικές περιφέρειες του Arnsberg και του Düsseldorf.
Οι αρμόδιες αρχές είναι το Υπουργείο Εργασίας, Ένταξης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, η κεντρική υπηρεσία του ομοσπονδιακού γραφείου απασχόλησης, η περιφερειακή διεύθυνση της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας της ομοσπονδιακής υπηρεσίας για την απασχόληση και τα γραφεία απασχόλησης του Hamm και του Wuppertal. Μεταξύ των ενδιαφερομένων περιλαμβάνονται η IG Metall Unna, οι αφερέγγυοι διαχειριστές για τις επιχειρήσεις Tedrive GmbH, Pampus Automotive GmbH & Co KG και Wiederholt GmbH, οι επιχειρήσεις Continental Automotive GmbH και Leopold Kostal GmbH, οι εταιρείες μεταφοράς PEAG Personalentwicklungs- und Arbeitsmarktagentur GmbH και Weitblick Personalpartner GmbH.
Αναμενόμενος αντίκτυπος των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
13.                   Οι γερμανικές αρχές δηλώνουν ότι σε εθνικό επίπεδο, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είχε σοβαρό αντίκτυπο στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η απασχόληση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας μειώθηκε κατά 3,5% το 2009 σε σύγκριση με το 2008, για τους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας η μείωση έφθασε το 5%.
14.                   Από τις 778 απολύσεις που αναφέρονται στην αίτηση, οι 554 έλαβαν χώρα στη διοικητική περιφέρεια του Arnsberg και οι 224 στη διοικητική περιφέρεια του Düsseldorf. Η οικονομική δραστηριότητα στην περιφέρεια Arnsberg είναι κυρίως οι εξαγωγές και η βιομηχανία μετάλλου, καθώς και η κατασκευή μηχανημάτων, και για το λόγο αυτό έχει πληγεί σοβαρά από την κρίση. Επιπλέον, το ποσοστό απασχόλησης στο Arnsberg είχε ήδη πληγεί εξαιτίας των απολύσεων στην εταιρεία Nokia στο Bochum, για τις οποίες η συνεισφορά του ΕΤΠ χορηγήθηκε μετά την αίτηση EGF/2009/002 DE/Nokia, και θα πληγεί περεταίρω από τις αναγγελθείσες 1 200 απολύσεις στο εργοστάσιο General Motors Europe που επίσης βρίσκεται στο Bochum. Η διοικητική περιφέρεια του Düsseldorf χαρακτηρίζεται από ένα ποσοστό ανεργίας που είναι γενικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας και της Γερμανίας.
15.                   Τον Δεκέμβριο του 2009 το ποσοστό ανεργίας έφθασε το 10,5% στο Düsseldorf και στο Arnsberg, έναντι 9,6% για στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία και 8,7% για στη Γερμανία. Τον Δεκέμβριο του 2010 αυτό το ποσοστό ήταν 10,0% στην περιφέρεια του Düsseldorf, 9,7% στην περιφέρεια του Arnsberg, 9% στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία και 8% στη Γερμανία.
Συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών προς χρηματοδότηση και κατανομή των εκτιμώμενων δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικότητάς της με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία
16.                   Προτείνονται τα ακόλουθα είδη μέτρων, ο συνδυασμός των οποίων θα σχηματίσει μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών με στόχο την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.
      Επίδομα αναζήτησης εργασίας: βραχυχρόνιο επίδομα: Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην εξασφάλιση του βιοποριστικού εισοδήματος των εργαζομένων που επιλέγουν να ενταχθούν στην εταιρεία μεταβίβασης[7]. Για τους σκοπούς της αίτησης ΕΤΠ, το βραχυχρόνιο επίδομα μπορεί να χορηγηθεί μόνο για περιόδους εντός των οποίων οι απολυθέντες εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στα ενεργητικά μέτρα πολιτικής για την αγορά εργασίας που προβλέπονται στο πλαίσιο της εταιρείας μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που λαμβάνονται με πρωτοβουλία των εργαζομένων.
      Μαθήματα κατάρτισης για την απόκτηση προσόντων: Τα μαθήματα αυτά απευθύνονται στους απολυμένους εργαζόμενους χωρίς αναγνωρισμένους ή με παρωχημένους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και στους βιομηχανικούς εργάτες. Τα μαθήματα αποτελούνται από μέτρα εντατικής κατάρτισης προσαρμοσμένη στις σημερινές ανάγκες της αγοράς εργασίας και βασισμένη στο προφίλ, και σε μια πρώτη συνέντευξη με τους εργαζόμενους, καθώς και σε μια περαιτέρω αξιολόγηση των προσόντων τους. Το μέτρο περιλαμβάνει την απόκτηση ατομικών και ομαδικών προσόντων στους εξής, μεταξύ άλλων, τομείς: μεθοδολογία της μάθησης, μαθήματα γερμανικών, βασικό μάθημα Η/Υ, επαγγελματικός οδηγός της ΕΕ, οδηγός επιβατικών και εμπορευματικών συρμών, νοσηλευτικές υπηρεσίες και φροντίδα ηλικιωμένων, αριθμητικός έλεγχος με υπολογιστή (NCN) διαμόρφωση μετάλλων με φρεζάρισμα και τορνάρισμα, ειδική κατάρτιση σε θέματα μηχανικής, αερομηχανικής και υδραυλικής μηχανικής.
      Διεξοδική καθοδήγηση για την ίδρυση νέας επιχείρησης: Αυτή καλύπτει την καθοδήγηση και υποστήριξη, καθώς και την ενημέρωση σχετικά με τα περιφερειακά υφιστάμενα μέτρα υποστήριξης, για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, καθώς και την παροχή γνώσεων σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις. Η ατομική συμβουλευτική καθοδήγηση είναι επίσης δυνατό, μεταξύ άλλων, να προετοιμάσει συζητήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση, την εκπόνηση μιας στρατηγικής μάρκετινγκ ή τις μελέτες αγοράς.
      Εργαστήρια και ομάδες «ομοτίμων»: Το μέτρο αυτό, το οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε προηγούμενες γερμανικές περιπτώσεις του ΕΤΠ, αποτελείται από ειδική καθοδήγηση σε μικρές ομάδες. Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών σε μικρές ομάδες εργαζομένων με παρόμοιο υπόβαθρο και παρόμοιες επαγγελματικές δυσκολίες στην αγορά εργασίας, διαδίδονται οι θετικές προσεγγίσεις και προάγεται η αυτοπεποίθηση. Οι ομάδες «ομοτίμων» στοχεύουν ιδιαίτερα στους μετανάστες, στους εργαζόμενους μεγαλύτερων ηλικιών και στους εργαζόμενους με ειδικές ανάγκες. Ένα νέο θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι «η ανεργία και η υγεία», προκειμένου να βοηθήσει τους απολυμένους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν μια προσωπική κρίση μέσω της προληπτικής δράσης.
      Διεθνείς και εθνικές οδηγίες για την αγορά εργασίας: Το μέτρο αυτό στοχεύει στην προετοιμασία ενός περιορισμένου αριθμού εργαζομένων ώστε να υποβάλουν αίτηση για μια θέση εργασίας εκτός της περιοχής τους καθώς και εκτός της Γερμανίας. Καλύπτει μεταξύ άλλων πληροφορίες για τις συνθήκες απασχόλησης στο εξωτερικό, επισκέψεις σε εμπορικές εκθέσεις, διοργάνωση εκθέσεων εργασίας, μετάφραση πιστοποιητικών, διαπολιτισμική κατάρτιση και κατάρτιση στις ξένες γλώσσες.
      Ενεργοποίηση συμπληρώματος: Αυτό αποτελεί κίνητρο για τους εργαζομένους, οι οποίοι δέχονται μια νέα θέση εργασίας με χαμηλότερο μισθό από εκείνο της προηγούμενης θέσης εργασίας τους. Ο εργαζόμενος λαμβάνει ένα εφάπαξ ποσό, εάν ο νέος μισθός είναι τουλάχιστον 10% χαμηλότερος από τον προηγούμενο μισθό και σχετίζεται με μειωμένο ή πλήρες ωράριο σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, ή τουλάχιστον ενός έτους.
      Έρευνα για τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας: Οι ερευνητές εξεύρεσης θέσεων εργασίας έρχονται σε επαφή με δυνητικούς εργοδότες και εντοπίζουν, με βάση τις συγκεκριμένες κενές θέσεις εργασίας, τους πιο κατάλληλους υποψηφίους και τις ειδικές τους ανάγκες κατάρτισης. Το μέτρο αυτό καλύπτει επίσης την τήρηση βάσεων δεδομένων στις οποίες καταγράφονται εργοδότες οι οποίοι δέχονται αιτήσεις πρόσληψης από απολυμένους εργαζομένους, χωρίς να έχουν δημοσιεύσει προηγουμένως σχετική αγγελία.
      Συμβουλευτική υποστήριξη σε περίπτωση νέας θέσης εργασίας και σε περίπτωση ανεργίας: Το μέτρο αυτό προβλέπει την καθοδήγηση των εργαζομένων από την εταιρεία μεταβίβασης στη φάση κατά την οποία οι εργαζόμενοι που έχουν αποδεχθεί νέα εργασία προσαρμόζονται στην εργασία αυτή. Ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μιας νέας απώλειας της θέσης εργασίας και να σταθεροποιηθεί η νέα κατάσταση του εν λόγω εργαζομένου στην αγορά εργασίας. Παρέχει επίσης υποστήριξη στους εργαζομένους που δεν βρίσκουν νέα θέση εργασίας μετά την παύση λειτουργίας της εταιρείας μεταβίβασης. Για να εξασφαλιστεί η συνοχή στις δραστηριότητες εξεύρεσης θέσης εργασίας, οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν στο ίδιο δίκτυο επιμέλειας στο οποίο ανήκαν και στην εταιρεία μεταφοράς. Η μεταφορά αρχείων/χαρτοφυλακίου, τα οποία για κάθε εργαζόμενο περιέχουν τα πιο σχετικά στοιχεία για την αγορά εργασίας και τα πιο δραστικά μέτρα της αγοράς από την οποία αυτός/αυτή επωφελήθηκε, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την παροχή συμβουλών και υποστήριξης σε περίπτωση ανεργίας κατά το τέλος της εταιρείας μεταβίβασης.
17.                   Οι δαπάνες για τη χρήση του ΕΤΠ, που περιλαμβάνονται στην αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1927/2006, καλύπτουν προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιότητας.
18.                   Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που παρουσίασαν οι γερμανικές αρχές αποτελούν ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Οι γερμανικές αρχές εκτιμούν το συνολικό κόστος αυτών των υπηρεσιών σε 6 389 028 ευρώ και τις δαπάνες για τη χρήση του ΕΤΠ σε 300 000 ευρώ (4,48 % του συνολικού ποσού). Η συνολική συνεισφορά που ζητείται από το ΕΤΠ είναι 4.347.868 ευρώ (65 % του συνολικού κόστους).


Ενέργειες
Εκτιμώμενος αριθμός εργαζομένων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση
Εκτιμώμενο κόστος ανά εργαζόμενο για τον οποίο ζητείται ενίσχυση
(σε ευρώ)
Συνολικό κόστος (ΕΤΠ και εθνική συγχρηματοδότηση) (σε ευρώ)
Εξατομικευμένες υπηρεσίες (άρθρο 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1927/2006)
Επίδομα αναζήτησης εργασίας: βραχυχρόνιο επίδομα (Beihilfen für die Arbeitssuche: Transferkurzarbeitergeld)
759
4 816
3 655 344
Μαθήματα κατάρτισης για την απόκτηση προσόντων (Qualifizierungsmassnahmen)
350
3 399
1 189 650
Διεξοδική καθοδήγηση για την ίδρυση νέας επιχείρησης (Vertiefte Existenzgründungsberatung)
35
1 655
57 925
Εργαστήρια και ομάδες «ομοτίμων»:
75
1 185
88 875
Διεθνείς και εθνικές οδηγίες για την αγορά εργασίας (Internationale und nationale Arbeitsmarktberatung)
40
757
30 280
Ενεργοποίηση συμπληρώματος (Aktivierungszuschuss)
150
2 395
359 250
Έρευνα για τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας (Stellenresearch)
428
703
300 884
Συμβουλευτική υποστήριξη σε περίπτωση νέας θέσης εργασίας και σε περίπτωση ανεργίας (Beratung und Betreuung bei Arbeitsaufnahme und Arbeitslosigkeit)
599
1 180
706 820
Υποσύνολο για εξατομικευμένες υπηρεσίες

6 389 028
Δαπάνες για τη χρήση του ΕΤΠ (άρθρο 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)
Υποσύνολο δαπανών για τη χρήση του ΕΤΠ

300 000
Σύνολο εκτιμώμενου κόστους

6 689 028
Συνεισφορά ΕΤΠ (65 % των συνολικών δαπανών)

4 347 868
19.                   Η Γερμανία επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα που περιγράφονται ανωτέρω είναι συμπληρωματικά προς τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, και ιδίως προς τα πιστοποιημένα μαθήματα κατάρτισης του ΕΚΤ που οδηγούν στην απόκτηση προσόντων και τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού προγράμματος ESF-BA. Οι γερμανικές αρχές δημιούργησαν τους αναγκαίους μηχανισμούς για την αποφυγή κάθε κινδύνου διπλής χρηματοδότησης.
Ημερομηνία(-ες) κατά την οποία/τις οποίες άρχισαν να παρέχονται ή σχεδιάζεται να αρχίσουν να παρέχονται οι εξατομικευμένες υπηρεσίες για στους πληττόμενους εργαζομένους
20.                   Την 1η Μαρτίου 2010, η Γερμανία άρχισε την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών στους πληττόμενους εργαζομένους που περιλαμβάνονται στη συντονισμένη δέσμη μέτρων η οποία προτάθηκε για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ. Κατά συνέπεια, η ημερομηνία αυτή αντιπροσωπεύει την αρχή της περιόδου επιλεξιμότητας για οποιαδήποτε βοήθεια ενδέχεται να χορηγηθεί από το EΤΠ.
Διαδικασίες διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους
21.                   Το ομοσπονδιακό Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ζήτησε τη γνώμη των εργατών και των ενδιαφερόμενων εκπροσώπων της διοίκησης των επιχειρήσεων και τους έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών. Η ιδέα για μια δέσμη δραστικών μέτρων στην αγορά εργασίας παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στη στρογγυλή τράπεζα με εκπροσώπους των εργατών και της διοίκησης, την IG Metall, τους φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, το Υπουργείο απασχόλησης, ένταξης και κοινωνικών υποθέσεων της Rhine Westphalia, καθώς και της ομοσπονδιακής υπηρεσίας απασχόλησης. Η συνάφεια των μέτρων με σκοπό την επανένταξη στην αγορά εργασίας ελέγχθηκε περεταίρω από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες απασχόλησης.
22.                   Οι γερμανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις ομαδικές απολύσεις.
Πληροφορίες για τις ενέργειες που είναι υποχρεωτικές δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
23.                   Όσον αφορά την τήρηση των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, οι γερμανικές αρχές στην αίτησή τους:
·      διαβεβαίωσαν ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ δεν αντικαθιστά μέτρα που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων,
·      απέδειξαν ότι οι ενέργειες παρέχουν στήριξη σε μεμονωμένους εργαζόμενους και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση εταιρειών ή τομέων,
·      διαβεβαίωσαν ότι οι επιλέξιμες ενέργειες που αναφέρονται ανωτέρω δεν επιχορηγούνται από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ.
Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου
24.                   Η Γερμανία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ θα γίνεται από τους ίδιους φορείς που διαχειρίζονται και ελέγχουν τις χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στη Γερμανία. Στο πλαίσιο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) η υπηρεσία «Gruppe Europaïsche Fonds für Beschäftigung – Referat EF 3» θα ενεργεί ως διαχειριστική αρχή και η υπηρεσία «Organisationseinheit Prüfbehörde» ως αρχή ελέγχου.
Χρηματοδότηση
25.                   Με βάση την αίτηση της Γερμανίας, η προτεινόμενη συνεισφορά του ΕΤΠ στη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τη χρήση του ΕΤΠ) ανέρχεται σε 4 347 868 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 65 % του συνολικού κόστους. Η βοήθεια που προτείνει η Επιτροπή βάσει του Ταμείου στηρίζεται στις πληροφορίες που έδωσε η Γερμανία.
26.                   Λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο δυνατό ποσό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1927/2006, καθώς και τα περιθώρια για την ανακατανομή πιστώσεων, η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του ΕΤΠ για το σύνολο του προαναφερόμενου ποσού, το οποίο θα διατεθεί στο πλαίσιο του τομέα 1α του δημοσιονομικού πλαισίου.
27.                   Μετά τη διάθεση του προτεινόμενου ποσού χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα παραμείνει διαθέσιμο για χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων μηνών του έτους ποσοστό μεγαλύτερο από το 25% του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ, όπως απαιτείται από το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.
28.                   Με την υποβολή της παρούσας πρότασης παρέμβασης του ΕΤΠ, η Επιτροπή κινεί την απλουστευμένη διαδικασία τριμερών συσκέψεων, όπως προβλέπεται στο σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής για την ανάγκη χρησιμοποίησης του ΕΤΠ και το απαιτούμενο ποσό. Η Επιτροπή καλεί το πρώτο από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής που θα καταλήξει σε συμφωνία για το σχέδιο της πρότασης κινητοποίησης, στο κατάλληλο πολιτικό επίπεδο, να ενημερώσει το άλλο σκέλος και την Επιτροπή για τις προθέσεις του. Σε περίπτωση διαφωνίας ενός εκ των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, θα συγκληθεί επίσημη τριμερής σύσκεψη.
29.                   Η Επιτροπή θα υποβάλει χωριστά αίτηση μεταφοράς για να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2011 ειδικές πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πληρωμών, όπως απαιτείται από το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.
Πηγή πιστώσεων πληρωμών
30.                   Επειδή προβλέποται ενίσχυση της γραμμής του προϋπολογισμού του ΕΤΠ 04.0501 κατά 50 000 000 ευρώ μέσω του ΔΠ αριθ. 2/2011, αυτή η γραμμή του προϋπολογισμού θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού των 4 347 868 ευρώ για την παρούσα αίτηση.


Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/003 DE/ αυτοκινητοβιομηχανίας Arnsberg και Düsseldorf από τη Γερμανία)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[8], και ιδίως το σημείο 28,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση[9], και ιδίως το άρθρο 12, παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[10],
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)       Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται λόγω των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση στο παγκόσμιο εμπόριο και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.
(2)       Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε, ώστε να περιλαμβάνει και τη στήριξη σε εργαζομένους η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.
(3)       Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ μέχρι το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
(4)       Στις 9 Φεβρουαρίου 2011 η Γερμανία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις σε πέντε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 29 της NACE αναθ. 2 («κατασκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων») στην περιφέρεια Arnsberg (DEA5) και Düsseldorf (DEA1) επιιπέδου NUTS II, και συμπλήρωσαν την εν λόγω αίτηση με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 28 Απριλίου 2011. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού 4 347 868 ευρώ.
(5)       Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς στο πλαίσιο της αίτησης που υπέβαλε η Γερμανία,
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 4 347 868 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                     Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                   Ο Πρόεδρος


[1]               ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
[2]               ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
[3]               Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE—αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των ΕΚ σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).
[4]               Σύμφωνα με το άρθρο 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.
[5]               Τα στατιστικά στοιχεία σε αυτό το κεφάλαιο είναι από την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).
[6]               Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE—αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των ΕΚ σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).
[7]               Μια εταιρεία μεταβίβασης είναι ένα όργανο που βάσει του γερμανικού δικαίου μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, με συνέπεια απώλειες θέσεων εργασίας. Η εταιρεία μεταβίβασης προετοιμάζει με συγκροτημένο τρόπο την επανένταξη των απολυθέντων εργαζομένων στην αγορά εργασίας μέσω δραστηριοτήτων συμβουλευτικής καθοδήγησης, απόκτησης προσόντων και τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας.
[8]               ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
[9]               ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
[10]             ΕΕ C […] της […], σ. […].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου